Bemiddeling is een methode om conflicten tussen mensen aan te pakken. Hierbij worden de partijen die een conflict hebben, bijgestaan door een bemiddelaar die samen met hen rond de tafel zit.
Bemiddeling kan een uitweg bieden bij relationele conflicten binnen families, bij echtscheidingen, bij ruzies tussen ouders en (volwassen) kinderen of bij spanningen op de werkvloer tussen collega's. Ook bij burenruzies is het een degelijk alternatief voor de rechtbank.
De bemiddelaar staat buiten het conflict, maar helpt om de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, te vergemakkelijken en gaande te houden.
Het is begrijpelijk dat emoties soms de bovenhand halen in de gesprekken. Wat kan uitgesproken en beluisterd worden, zal men beter begrijpen en kunnen loslaten.
De bemiddelaar biedt geen kant-en-klare oplossing, maar helpt om er samen uit te geraken, om samen een nieuwe verstandhouding in wederzijds respect op te bouwen.
Wat verwacht een bemiddelaar van jou ?

Wat mag jij van de bemiddelaar verwachten ?

Tot wat leidt de bemiddeling uiteindelijk ?
Correcte juridische informatie, wederzijds begrip voor elkaars zienswijzen, respectvolle omgang,… helpen om concrete afspraken te maken rond bijv.

De gemaakte afspraken worden neergeschreven en kunnen in de vorm van een OVEREENKOMST gegoten worden. Die overeenkomst kan je laten homologeren bij de rechter. Op die manier krijgt je overeenkomst de kracht van een vonnis.
Het is belangrijk om te weten dat alle informatie die in de bemiddeling verstrekt wordt, strikt vertrouwelijk is. Zowel de bemiddelaar ais de partijen zijn aan deze vertrouwelijkheid gebonden. Als de bemiddeling toch nog stopgezet zou worden, mag de gegeven informatie in geen geval tegen een van de partijen gebruikt worden.
Ook wie reeds verwikkeld is in een echtscheidingsprocedure, kan nog een beroep doen op een bemiddelaar. Bij zo'n gerechtelijke bemiddeling wordt de rechtbankprocedure dan voor een beperkte tijd stopgezet. De partijen krijgen intussen de kans om met behulp van de bemiddelaar samen een oplossing te zoeken voor hun twistpunten. Ofwel wordt er hier een akkoord bereikt dat nadien gehomologeerd wordt bij de rechtbank. Als dat echter niet lukt, wordt de gerechtelijke procedure opnieuw voortgezet.
Wens je nog meer te weten ?
Neem gerust contact op. De gegevens zijn vermeld onder de rubriek “Contact”. Er wordt je gevraagd telefonisch zo weinig mogelijk inhoudelijke uitleg te geven, teneinde de meerzijdige partijdigheid te waarborgen.
Verdere informatie vind je nog via onderstaande link, waar je verwezen wordt naar mijn eindwerk familiale bemiddeling “Als de rook om je hoofd is verdwenen”.